La cremació directa d’Inalia Services és l’opció funerària més senzilla. No inclou servei de vetlla ni altres complements (articles florals, servei religiós, etc.). Consisteix en la recollida de la persona finada, la realització dels tràmits administratius pertinents i, transcorregudes les 24 hores que marca la normativa, la prestació del servei de cremació.