En finalitzar el servei caldrà abonar l’import restant, 1.550 euros. Aquest pagament es farà al proveïdor funerari, que emetrà la factura corresponent.